Dołącz do e-Izby
Polski / English

Krajowe konsultacje społeczne

prawo

Założenia strategii cyberbezpieczeństwa dla Rzeczpospolitej Polskiej

Obszar bezpieczeństwa obywateli (również w sieci Internet) powinien być stawiany na równi z ochroną militarną kraju. Jak wskazano w Kierunkach Działań Strategicznych Ministra Cyfryzacji w obszarze informatyzacji usług publicznych, ochrona cywilnej cyberprzestrzeni RP to jeden z głównych priorytetów ministra cyfryzacji. W sieci Internet coraz częściej dochodzi do naruszania ekonomicznych praw obywateli i przejmowania ich wrażliwych danych – należy temu skutecznie przeciwdziałać. Jest to również istotne ze względu na dynamicznie rozwijające się usługi elektroniczne i coraz większe uzależnienie społeczeństw od ich poprawnego funkcjonowania.

Opracowany w UE projekt dyrektywy NIS, nad którą prace zakończą się w połowie roku 2016 - kładzie silny akcent na obszar cyberbezpieczeństwa. Nie czekając na wdrożenie tej dyrektywy (niemniej w zgodzie jej zapisami), niezbędne jest natychmiastowe zbudowanie warunków bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni RP.
Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni określają trzy podstawowe obszary:

Technika – Procedury - Ludzie

Analizy stanu aktualnego wskazują, że o ile obszar techniczny jest na zadowalającym poziomie i należy dbać o jego dalszy rozwój, to pozostałe dwa obszary (Procedury i Ludzie) należy jak najszybciej podnieść na znacznie wyższy poziom organizacyjny. Dlatego też, w prezentowanym dokumencie główny nacisk kładzie się na sferę organizacyjną systemu bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Zakłada się, że opracowane Założenia Strategii Cyberbezpieczeństwa dla RP, jako dokument kierunkowy, stanowiły będą podstawę do opracowania Strategii Cyberbezpieczeństwa RP, która to będzie dokumentem dokładniej opisującym wszystkie wskazane kierunki działań. Zakłada się że opracowanie Strategii Cyberbezpieczeństwa RP będzie realizowane z udziałem interesariuszy procesu i konsultacji z ekspertami.

Dlatego też przekazujemy Państwu do konsultacji, przygotowany przez Zespół zadaniowy MC, dokument określający Założenia Strategii Cyberbezpieczeństwa dla RP. W dokumencie przedstawiamy nie tylko prawno-instytucjonalną analizę stanu obecnego, ale też główne założenia budowy efektywnego systemu ochrony cyberprzestrzeni RP oraz proponowane rozwiązania, które posłużą do przygotowania krajowej Strategii Cyberbezpieczeństwa RP.

Link do konsultacji: http://www.konsultacje.gov.pl/node/3903

Projekt ustawy o usługach zaufania, identyfikacji elektronicznej oraz zmianie niektórych ustaw

Dostosowanie do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 910/2014 (eIDAS). Zmiana ma charakter wieloaspektowy i dotyczy wielu obszarów. Regulowana jest materia określona przez eIDAS jako krajowa w: preambule pkt. 18, 20, 24, 37,  41, 49 oraz art. 11, 13, 16, 17, art. 18 pkt. 3, art. 24 pkt. 1, art. 24 pkt 2c, art. 28 pkt. 5, art. 30 ust. 3 pkt b. 

Z uwagi na odmienność uregulowań i definicji w rozporządzeniu eIDAS konieczne jest uchylenie ustawy o podpisie elektronicznym. Celem wprowadzenia ustawy o usługach zaufania, elektronicznej identyfikacji i zmianie niektórych ustaw jest osadzenie rozporządzenia eIDAS w krajowych uwarunkowaniach instytucjonalno-prawnych. Konieczne jest wprowadzenie procedury dopuszczenia do świadczenia kwalifikowanych usług zaufania na podstawie raportów audytowych.

Projekt ustawy: http://konsultacje.gov.pl/node/3970

Projekt założeń projektu ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych

Główną przyczyną wdrożenia planowanych regulacji jest implementacja Dyrektywy 2014/55/UE o elektronicznym fakturowaniu w dostawach publicznych. Celem dyrektywy jest uczynienie elektronicznego fakturowania dominującą formą wymiany faktur w zamówieniach publicznych i obrocie gospodarczym.

Zakresem przedmiotowym projektu ustawy zostaną objęte następujące kwestie:

• możliwość wystawiania oraz wysyłania i odbierania drogą elektroniczną, zarówno przez wykonawców, jak i zamawiających, dokumentów związanych z realizacją zamówień publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) oraz dokumentów związanych z realizacją umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (D.z. U. z 2015 r., poz. 113)

• możliwość wystawiania i wysyłania przez wykonawców oraz obowiązek przyjmowania przez zamawiających ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, związanych z realizacją zamówień publicznych w rozumieniu wspomnianej ustawy Prawo zamówień publicznych,

• zasady funkcjonowania systemu teleinformatycznego (platformy elektronicznego fakturowania) służącego do wymiany dokumentów elektronicznych i ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz przetwarzania i udostępniania informacji związanych z realizacją zamówień publicznych.

Link do konsultacji: http://konsultacje.gov.pl/node/3947

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej

Realizowany w ostatnich latach model rozwoju pozwalał na utrzymanie wysokiego wzrostu gospodarczego (w ostatnich 10 latach Polska gospodarka rozwijała się w tempie 3,8% rocznie). Model ten nie był jednak oparty na solidnych fundamentach. Mniejszy niż potencjał gospodarki był poziom inwestycji – ich udział w PKB systematycznie spada.

Celem projektu jest stworzenie instrumentów, które przyczynią się do wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki, a co za tym idzie do wzrostu dochodu narodowego i podniesienia poziomu dobrobytu w Polsce. Przy ocenie konkurencyjności poszczególnych krajów innowacyjność jest jednym z istotnych czynników. Polska w rankingach innowacyjności wypada niezadowalająco (46 miejsce na 141 w Global Innovation Index 2015; 24 miejsce na 28 w Innovation Union Scoreboard 2015) i jest oceniana poniżej średniej dla UE we wszystkich głównych obszarach, mimo dostępu do finansowania z UE (wydatki na działalność B+R rosną z roku na rok) oraz relatywnie korzystnego otoczenie regulacyjno-biznesowego oraz bezpłatnego szkolnictwa wyższego.

W strategii Europa 2020, unijnym planie wzrostu na okres od 2010 do 2020 r, jednym z trzech priorytetów strategii jest inteligentny wzrost gospodarczy, czyli rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach. Polska zobowiązała się do zwiększenia nakładów na B+R do poziomu 1,7% PKB w 2020 r. W 2014 r. wydatki te wyniosły 0,94% PKB, z czego mniej niż połowę stanowiły wydatki sektora przedsiębiorstw.

Link do konsultacji: http://konsultacje.gov.pl/node/3933

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Projekt ustawy wprowadza 15% stawkę podatku dochodowego od osób prawnych dla małych podatników tego podatku tj. podatników, u których wartość przychodu ze sprzedaży brutto nie przekracza 1,2 mln euro. Zmiana wpłynie na zmniejszenie obciążeń podatkowych małych podatników. Stawką tą objęci będą także podatnicy tego podatku rozpoczynający działalność, pod warunkami określonymi w tym projekcie. Projektowane rozwiązanie weszłoby w życie od 1 stycznia 2017 r.

W projekcie zaproponowano także zmiany przepisów, których celem jest doprecyzowanie rozwiązań funkcjonujących już obecnie na gruncie obydwu zmienianych ustaw, dla wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych, mogących skutkować unikaniem opodatkowania niektórych dochodów. Proponowane zmiany mają na celu uszczelnienie systemu podatkowego.

Projekt procedowany zgodnie z Wykazem prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pod nr UA15
Link do RCL: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12282503